076-210 0107
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Octonet

1. Octonet
Octonet VOF is een vennootschap onder firma (hierna aangegeven als “Octonet”) welke zich ten doel stelt om visuele producties voor internet te verzorgen. In deze algemene voorwaarden wordt onder een opdracht verstaan: een overeenkomst tussen Octonet en een (rechts)persoon waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (de “Opdracht”). In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan: een (rechts)persoon ten behoeve van wie Octonet in het kader van de Opdracht werkzaamheden verricht (de “Opdrachtgever”).

2. Totstandkoming Opdracht
Een Opdracht is rechtsgeldig tot stand gekomen indien de Opdrachtgever, al dan niet per email, een door Octonet uitgebrachte offerte bevestigt. De voorwaarden, zoals opgenomen in de offerte, alsmede deze algemene voorwaarden zijn dan tussen partijen van toepassing. Indien er wijzigingen op de offerte zijn, zal Octonet, nadat de wijzigingen aan Octonet kenbaar zijn gemaakt, een gewijzigde offerte sturen.
Octonet stelt een offerte samen op basis van een inschatting van de benodigde uren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik, inhuren van voice-overs en andere projectgerelateerde zaken. Octonet bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat de Opdrachtgever gedurende de opnames additionele wensen heeft. Deze kan Octonet alleen uitvoeren indien het tijdschema dit toelaat en tegen een vast uurtarief boven het in de offerte afgesproken factuurbedrag. Dit uurtarief (minimaal 1 uur) bedraagt 100 euro (exclusief BTW).

3. Uitvoering van de Opdracht
Mocht een Opdracht binnen 14 dagen voor het overeengekomen tijdstip van opname om welke reden dan ook worden geannuleerd, dan is Octonet genoodzaakt 50% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
Octonet zal de overeengekomen panden of bedrijven filmen zoals ze worden aangetroffen op het aanvangstijdstip van de opnames. Octonet kan nooit en te nimmer verweten worden of aansprakelijk worden gesteld voor het in beeld brengen van niet opgeruimde ruimtes of objecten die niet hadden mogen worden gefilmd.
Tijdens de opnames is het mogelijk om beelden van de omgeving te filmen tot een maximum van 50 meter van het overeengekomen object. Indien de Opdrachtgever verder dan 50 meter van het object beelden wil zal dit van tevoren worden aangegeven en zal hiervoor een meerprijs moeten worden afgesproken.
De door Octonet aangeleverde eindproducten zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en op internet. Indien de opdrachtgever de films wil gebruiken voor landelijke-, regionale- of lokale televisie of (delen ervan) in reclame, anders dan via internet, dan dient Octonet hiervan van te voren schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Octonet behoudt zich dan de mogelijkheid dat er dan extra uitzendrechten berekend worden.
Een eindproduct van Octonet wordt standaard afgeleverd in een WMV bestand van maximaal 50 Mb, tenzij vooraf anders overeengekomen.
Bij de bevestiging van de Opdracht per email kan de opdrachtgever specifieke wensen aangeven m.b.t. de opnames. Octonet zal hier zo veel mogelijk rekening proberen te houden, mits de wensen binnen het redelijke zijn.

4. Wijziging in Opdracht 
Indien een eindproduct gereed is, conform de specificaties zoals opgenomen in de offerte , maar deze om welke reden dan ook niet gebruikt kan worden door de Opdrachtgever (intrekking verkoopopdracht makelaar, eerdere verkoop/verhuur van een pand enz.), dient het overeengekomen bedrag toch binnen de gestelde betalingstermijn aan Octonet overgemaakt te worden.
Octonet heeft het recht zich te beroepen op overmacht indien omstandig(heden) nakoming van de overeenkomst verhinderen.

5. Correcties en wijzigingen
Na oplevering van het (eind)product heeft de Opdrachtgever recht op 1 zogenaamde correctieronde. Hierbij kunnen, indien gewenst en mits in het redelijke, wijzigingen worden aangegeven. Deze correcties vallen binnen de begroting. Mocht Opdrachtgever na de correctieronde nog meer willen veranderen, dan zal Octonet hiervoor een meerprijs in rekening brengen van 100 euro per uur (exclusief BTW). Octonet zal de Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen.

6. Ontbinding Opdracht
In geval van overmacht van de zijde van Octonet worden de overeengekomen verplichtingen opgeschort. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden als niet binnen twee maanden na dagtekening alsnog een nieuwe afspraak wordt gemaakt.

7. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Octonet, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering van de schade, of als schade niet is gedekt door de verzekering, is de aansprakelijkheid van Octonet beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
Octonet is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

8. Betaling
Indien Octonet na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden waardoor Opdrachtgever mogelijk niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, is Octonet gerechtigd om een voorschot te factureren en is Opdrachtgever tot betaling verplicht .
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Octonet onmiddellijk opeisbaar zijn.
Als de Opdrachtgever in gebreke blijft bij betaling, dan komen alle kosten om deze vordering alsnog te innen, zoals incassokosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Promotie
Octonet behoudt de mogelijkheid om geproduceerde films te gebruiken ter promotie, mits Opdrachtgever vooraf schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

10. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Octonet en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en Octonet zullen bij uitsluiting worden beslist door de Rechtbank te Breda.